برادر سکیس باحال و خواهر در حالی که مادر آشپز شام در آشپزخانه

نمایش ها: 1728
او هنوز هم یک راه طولانی از ناهار و به منظور گذر زمان به نوعی برادر خود کاهش یک سوراخ در کدو تنبل و هل سفید در آن وجود دارد. این است که با خواهر متوجه شده و تصمیم می گیرد برای کمک به برادرش. آنها در اتاق نشیمن می میرند در حالی که مادر خود را آماده شام. این برادر و خواهر خود او به شدت مشت و زمانی که مادر وارد اتاق آنها هر دو وانمود کند که هیچ چیز اتفاق می سکیس باحال افتد.